Darželinuko amžiaus tarpsnis yra vertingas pats savaime. Šiame amžiuje vyksta intensyvus biologi­nis vaiko smegenų brendimas, sąlygojantis vaiko prigimtinių galių sklaidą, fizinę, kognityvinę, emocinę, soci­alinę jo raidą bei lemiantis vaiko mokymosi mokykloje ir tolesnio gyvenimo sėkmę. Vaiko smegenų brendi­mą ir prigimtinių galių plėtrą skatina kokybiškas ugdymas ir ugdymasis sąveika ir dialogiškumu grindžiamoje ugdymo aplinkoje. Kokybiškas ugdymas mažina atskirtį tarp vaikų, augančių palankiose ir ne­palankiose sąlygose (skurdas, socialinės rizikos šeima, migracija), didina ugdymo prieinamumą, yra vertinga prevencinė ankstyvo iškritimo iš švietimo sistemos, saviraiškos sunkumų mažinimo priemonė.

Ugdymo dėmesio centre yra vaikas ir jo ugdymasis. Remiantis Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali, besikeičianti, aktyvi individualybė. Jis žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi, turi savitą pasaulio matymą, kuria savo vertybes. „Pepės akademija“ darželyje puoselėjamas vaiko orumas, pripažįstama vaiko nuomonė, jo teisė rinktis, spręsti, tartis. Ugdymo ir ugdymosi procesas grindžiamas socialinio teisingumo, lygiavertiškumo, tolerancijos vertybė­mis. Laikomasi nuostatos, kad vaikas ugdomas ir ugdosi per visą buvimo derželyje dieną.

„Pepės akademijos“ ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Ugdymo uždaviniaiDarželio aplinkaTėvaiPedagogų profesionalumas
  • Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikri­nant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi.
  • Plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir išreikštų save.
  • Ugdyti pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.
  • Mokyti vaikus aktyviai dalyvauti ir kūrybiškai išreikšti save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  • Mokyti pažinti ir veikti: žaisti, kelti klausimus, tyrinėti, rinktis veiklos būdus ir priemones, samprotauti apie tai, ko išmoko, numatyti tolesnės veiklos žingsnius.

„Pepės akademijoje“ sukuriama aplinka, kurioje vaikas jaučiasi saugus, gerbiamas, kur pripažįstama jo nuomonė ir tenkinami jo poreikiai. Veiksmingiausiai vaikas ugdosi remiantis žaidimo metodika, o žaidimas – svarbiausias vaiko socialinio, emocinio ir pažinti­nio ugdymosi variklis. Darželyje vaikai aktyviai mokosi pažinti juos supantį pasaulį praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. Savo sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus vaikai parodo skirtingais būdais – žaisdami, bendrauda­mi, kalbėdami, tyrinėdami, kurdami, spręsdami kasdienes problemas.

Vaiko ugdymasis vyksta daugialypiame socialiniame ir kultūriniame kontekste, o jo raida yra skatinama, kai jam keliami iššūkiai yra šiek tiek didesni už jo turimus gebėjimus.

Tai svarbiausi vaikų ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą, dalyvauja vaiko ugdymo  grupėse procese kaip partneriai. Su tėvais tariamasi dėl jų vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiama į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį. Ugdymo įstaigose pripažįstami ir gerbiami šei­mų kultūriniai ir socialiniai skirtumai.

Tai pagrindinė „Pepės akademijos“ kokybiško  ugdymo sąlyga. Palanki auklėtojo, meninio ugdymo pedagogo ir kitų pedagogų bei specialistų sąveika su vaiku turi lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir jo įgyjamai patirčiai.  Sprendimus dėl vaikų ugdymosi rezultatų, turinio ir jo organizavimo, vaikų pasiekimų vertinimo auklėtojas  priima kartu su tėvais, kitais ugdymo įstaigos pedagogais ir specialistais. Pedagogai bei specialistai reflektuoja vaikų ugdymo kokybę bei veiksmingumą, vertina vaikų ugdymosi rezultatus bei numato tolesnio ugdymo uždavinius.

kids